ข้าวยำ เป็นอาหารท้องถิ่นของภาคใต้

การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช         โดยใช้อาหารสังเคราะห์และฮอร์โมนในสภาวะปลอดเชื้อ   การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์ และการเก็บรักษา

ความสำคัญของประโยชน์ไม้ดอกไม้ประดับ      การจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับไม้ดอกไม้ประดับ  การเลือกพื้นที่ปลูก  วิธีการขยายพันธุ์ อุปกรณ์ที่ใช้ปลูก การป้องกันกำจัดศัตรูพืช   วิธีการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  ตลาดและการจัดจำหน่าย

                ปฎิบัติการ  ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ     วิธีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับประเภทต่าง ๆ       การตัดแต่งไม้ประดับ  การดูแลรักษา  และการจัดการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจำหน่าย

หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ รวมทั้งการวัดค่าคุณภาพของอาหารด้านเคมี กายภาพและจุลินทรีย์ ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ระดับอุตสาหกรรม ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และผลิตภัณฑ์สุดท้าย การสุ่มตัวอย่างอาหาร การตรวจสอบและกระบวนการทางสถิติของข้อกำหนดสำหรับวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย

ลักษณะวิชา

เป็นรายวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มเนื้อหาวิชาเรียนหมู่วิชาพืชสวน เลือกเรียนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีพุทธศักราช 2543คำอธิบายรายวิชาความหมายของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ประโยชน์ของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร     พืชเครื่องเทศและสมุนไพรที่สำคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจำหน่าย

บทบาทของปุ๋ยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งที่มาของปุ๋ย กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมปุ๋ย การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยเคมี ปัญหา และ ความเสียหายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเนื่องจากการใช้ปุ๋ย และวิธีการแก้ปัญหา ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพระหว่างปุ๋ยจริงและปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน