Page:  1  2  (Next)
Courses 
1106301 การบริหารจัดการชั้นเรียน(ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)This course requires an enrolment keyInformation
การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ(ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)This course requires an enrolment keyInformation
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (อ.กรัณฑรักข์ เติมวิทย์ขจร)This course requires an enrolment keyInformation
วิธีระบบและการออกแบบระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา อ.กนกอร รื่นฤทัย(ผู้สอน) This course requires an enrolment keyInformation
การให้บริการช่วยเหลือเด็กพิเศษในระยะแรกเริ่ม(อ.รักษ์สิริ แพงป้อง)This course requires an enrolment keyInformation
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.อัญชริกา จันจุฬา)This course requires an enrolment keyInformation
1203101 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)This course requires an enrolment keyInformation
1503103 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ(ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)This course requires an enrolment keyInformation
1206108 การบริหารกิจการนักเรียน (ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)This course requires an enrolment keyInformation
จิตวิทยาชุมชน (Community Psychology) (อ.กรัณฑรักข์ เติมวิทย์ขจร)This course requires an enrolment keyInformation
1105105 การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว This course requires an enrolment keyInformation
1105202 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู (ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์)Information
พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม (อ.สมศักดิ์ ด่านเดชา)This course requires an enrolment keyInformation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ)This course requires an enrolment keyInformation
EDUC 105 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ (ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)This course requires an enrolment keyInformation
1104402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)This course requires an enrolment keyInformation
จิตวิทยาการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ (อ.กรัณฑรักข์ เติมวิทย์ขจร)This course requires an enrolment keyInformation
ความเป็นครู (สมศักดิ์ ด่านเดชา)This course requires an enrolment keyInformation
1105201 จิตวิทยาสำหรับครูThis course requires an enrolment keyInformation
4212101คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา (ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)This course requires an enrolment keyInformation
EDUC105 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ (ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน)This course requires an enrolment keyInformation
1501101 ความเป็นครูและการบริหารจัดการห้องเรียน (ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์)This course requires an enrolment keyInformation
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา(Computer for Graduate Student) (รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด)This course requires an enrolment keyInformation
การออกแบบและผลิตวัสดุกราฟิก(รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด) This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา (Information and Communication Technology in Education) (รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด)This course requires an enrolment keyInformation
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management Administration) (รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด)This course requires an enrolment keyInformation
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ (Innovation and Information Management) (รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด)This course requires an enrolment keyInformation
การวิจัยทางการศึกษา (ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา)This course requires an enrolment keyInformation
การศึกษาด้วยระบบสื่อสารทางไกล (รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด)This course requires an enrolment keyInformation
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Innovation and Educational Technology ) (รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด)This course requires an enrolment keyInformation