ความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการพัฒนาจิตใจและอารมณ์ของเด็กปฐมวัย

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ แนวคิด หลักการและขอบข่ายของปฏิบัติงานคหกรรมที่เหมาะสมกับครูปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร  การตัดเย็บเสื้อผ้า  ตุ๊กตา ของเล่น เครื่องใช้สำหรับเด็กปฐมวัย  การจัดสภาพแวดล้อมและการเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์และปฏิบัติงานคหกรรม

ศึกษาความหมาย ความสำคัญและแนวคิด หลักการและขอบข่ายของปฏิบัติงานคหกรรมที่เหมาะสมกับครูปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า ตุ๊กตา ของเล่น เครื่องใช้สำหรับเด็กปฐมวัย   การจัดสภาพแวดล้อมและการเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์และปฏิบัติงานคหกรรม

ประวัติของหุ่น ประเภทของหุ่นชนิดต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศ การผลิตหุ่นมือ การเขียนบทเชิดหุ่นและการแสดงหุ่นมือ การสร้างการนำเสนอหุ่นผ่านสื่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการแบ่งปัน

ความหมายและความสำคัญของการสอนและการจัดการเรียนรู้ ระบบการสอนและการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคและวิธีสอนแนวใหม่ การสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ การฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค การจัดทำแผนการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร หลักและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบต่างๆ โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาในหลักสูตร สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

หลักการสอนเป็นการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

รายวิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  หลักการ ปรัชญา และทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสุตรและการจัดการเรียนรู้  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ