ศึกษาประวัติบาติก เทคนิคการย้อมสีขั้นพื้นฐาน วัสดุ เทคนิค ตลอดจนการ ออกแบบลวดลาย ทั้งบาติกลายเขียน บาติกลายพิมพ์ กระบวนการทำแม่พิมพ์ โดยมุ่งเน้นประโยชน์การใช้สอย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการออกแบบ รูปทรง ลักษณะโครงสร้าง กระบวนการผลิตงานทัศนศิลป์แต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติการออกแบบโดยคำนึงถึงขนาด น้ำหนัก รูปแบบ อีกทั้งวิธีการนำเสนอผลงานเพื่อรองรับในการจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ  ประโยชน์  ประเภทของกล้อง  หลักการใช้กล้อง และการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและจำแนกข้อต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสำคัญของการรับรู้ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The Art of Imagery ) ศาสตร์ทางการได้ยิน ( The Art of Sound ) และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว ( The Art of Movement ) สู่ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง ( Performing Arts ) ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจาก (1) ระดับการรำลึก ( Recognitive ) (2) ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย ( Acquantive ) และ (3) นำเข้าสู่ความซาบซึ้ง (Appreciation) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation )

ศึกษาและจำแนกข้อต่างในศาสตร์ทางความงามความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม โดยสังเขป ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (the Art Of Imagery) ศาสตร์ทางการได้ยิน (the art of sound) และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (the art of Movement) สู่ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า