คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการ ประเภทต่าง ๆ ของนิทรรศการ การวางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคต่าง ๆ ในการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การวัดและการประเมินผลการจัดนิทรรศการ

ศึกษาแนวคิดและหลักการสร้างและบริหารตราสินค้า รววมถึงศึกษาแนวคิดและหลักการสื่อสารตราสินค้าแบบบูรณาการ การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนในการนำเครื่องมือการการสื่อสารตลาดทุกรูปแบบ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ การตกแต่งร้าน หีบห่อบรรจุภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์ มาใช้อย่างผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพื่อสื่อสารตราสินค้า ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่างการสื่อสารตราสินค้าแบบบูรณาการขององค์กรธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ
บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อการพัฒนา แนวคิดการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การศึกษาสภาพชุมชนท้องถิ่น ฝึกปฎิบัติการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษารูปแบบ  บทบาท  หน้าที่ของสิ่งพิมพ์ชุมชน  รวมทั้งกระบวนการผลิตและเผยแพร่โดยเน้นการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น  การเกษตร  การสารธารณสุข  การศึกษา  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  การปกครองท้องถิ่น

    

     

บทบาท หน้าที่ของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ อิทธิพลหรือผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมตลอดจนอิทธิพลของสังคมที่มีต่อสื่อมวลชน
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่แตกต่างกันของสื่อมวลชน การเลือกใช้สื่อมวลชนสำหรับกิจการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว กลุ่มผู้อาศัย กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างๆ ทฤษฏีการจูงใจการโฆษณาที่นำมาใช้ในกิจการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและกิจการท่องเที่ยว สื่อมวลชนสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศและระหว่างประเทศ

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนการสื่อสารการตลาด และกิจกรรมทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการจำหน่าย การบริการ ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ

     ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญและแนวคิดในการโฆษณา บบทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา อันประกอบด้วยการเตรียมข้อมูล การวิจัย การสร้างสรรค์งานโฆษณา การวางแผนสื่อ การกำหนดงบประมาณและการประเมินผลงานโฆษณา

ความหมาย  ความสำคัญ  และความแตกต่างของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์  รวมทั้งคำที่ใช้ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  เช่น  การโฆษณาชวนเชื่อ  การโฆษณาเผยแพร่  การสารนิเทศ ฯลฯ  หลักการและองค์ประกอบของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  ประวัติและวิวัฒนาการ  กระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  กลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนเทคนิคการใช้สื่อพื้นฐานในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์