รายวิชาทั้งหมด 
English Structure 2 (อ.วันทนี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ (อ.ยะพา เจะนิ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การแปล 1 (อาจารย์ยะพา เจะนิ)ข้อมูล
Reading 2 (อาจารย์สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์)ข้อมูล
ภาษามลายูพื้นฐาน1 (อ.สูฮัยลา บินสะมะแอ)ข้อมูล
Reading 1(อ.ยะพา เจะนิ)ข้อมูล
วัฒนธรรมจีน โดย Miss HaiXia Wangรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (อ.อารยา ทองหวั่น)ข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Phonetics and Phonology (อ.บัณฑิต สำตาลี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
English for Communication 1 (อ.ยะพา เจะนิ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (อ.อารยา ทองหวั่น)ข้อมูล
ภาษาไทยสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(ผศ.สุภา วัชรสุขุม)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การสนทนาภาษามลายู (อ.สูฮัยลา บินสะมะแอ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Listening and Speaking in Communication (Miss.Mercy t.concepcion)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วัจนปฏิบัติศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Pragmatics) (อ.บัณฑิต สำตาลี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Introduction to Multimedia in the English Classroom (อ.ชีวาลา บาดกลาง)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
English for Information Technology 1 (อ.สมิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
English for Communication 2 (อ.ยะพา เจะนิ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษามลายูทั่วไป2 (อ.พารีดา หะยีเตะ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (อ.นูรีดา จะปะกียา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1ข้อมูล
วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น (ผศ.เกษร์อุบล บุณยประสาท)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน (อ.ชณิตา เก้าเอี้ยน)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล