ข้อสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และการจัดการไฟล์

3. หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ

4. หลักสูตรโปรแกรมฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์

5. หลักสูตรเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

แหล่งเรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมและทดสอบมาตรฐานความรู้
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา