รวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล สไลด์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านระบบ EL-YRU (http://e-learning.yru.ac.th)