ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก (อ.พยุงศักดิ์ พงศาปาน)
(2154303)

 This course requires an enrolment key

       ศึกษาสภาพทางภุมิศาสตร์บริเวณภูมิภาคต่างๆ ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของโลก

This course requires an enrolment key