ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก (อ.พยุงศักดิ์ พงศาปาน)
(2154303)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

       ศึกษาสภาพทางภุมิศาสตร์บริเวณภูมิภาคต่างๆ ของโลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของโลก

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน