เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(YRU002)

องค์ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบัน