ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ (อ.พยุงศักดิ์ พงศาปาน)
(2154307)

 This course requires an enrolment key

       ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ทั้งทางด้านที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง อาณาเขต ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การคมนาคมขนส่ง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปฏิบัติภาคสนาม

This course requires an enrolment key