การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(4124902)

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (นักศึกษาเข้าเรียนโดยกรอกชื่อผู้ใช้เป็นรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน 12345 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้แก้ไข profile โดยเฉพาะ e-mail ให้เป็น e-mail ที่ใช้งานได้ครับ)