การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (อ.มะพาริ กะมูนิง)
(2158206)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาปรัชญา ความเป็นมาแนวคิดและนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนการกำหนดงานและตำแหน่ง การกำหนดเงินเดือน และค่าตอบแทน การสรรหา การพัฒนาบุคคลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ การออกจากราชการศึกษาผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

This course requires an enrolment key