ปัญหาสังคม (ซูลฟีกอร์ มาโซ)
(2153217)

 This course requires an enrolment key

คำอธิบายรายวิชา

        ความหมาย หลักการ ทฤษฎี ขอบเขต และวิธีการวิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นโดยให้วิเคราะห์สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และสังคม วิธีดำเนินการแก้ไขปัญหาสังคม

This course requires an enrolment key