ความจริงของชีวิต (อาจารย์สายใจ เบ็ญโส๊ะ ผู้สอน)
(ความจริง)

ศึกษาความจริงของชีวิต โดยมุ่งศึกษาความจริงของโลก และมนุษย์ตามแนวคิดนักปรัชญาสำนักต่างๆ และความจริงตามมุมมองของศาสนาสากล อันได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา เพื่อนำเอาแนวความจริง ตามแนวคิดทางปรัชญา และศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของบุคคลที่มีความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันในสังคมไทย