ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(security)

 This course requires an enrolment key

 ปัญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ และการป้องกันรักษาความปลอดภัยของระบบ การวัดระดับความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และเทคนิคการเข้ารหัสและ ถอดรหัสความปลอดภัยของฐานข้อมูล ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย การจัดการด้านความปลอดภัย กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

This course requires an enrolment key