4112343 การบริหารโครงการสารสนเทศ
(project managem)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะที่สำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ ประกอบด้วย ทักษะด้านกำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงานและการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งทักษะด้านการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อยออกจากตัวโครงการ เพื่อช่วยกำหนดทรพยากรที่ต้องใช้ การกำหนดความรับผิดชอบ และการสร้างตารางเวลาทำงาน แนวคิดการสร้างผังงานลำดับก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆ การจัดการแผนงานด้วยเทคนิคซีพีเอ็ม( CPM) เพิรท ( PERT) และแกนทชาร์ท( Gantt chart) การติดตามการประเมิณผลโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปิดโครงการ ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อการบริหารโครงการ

This course requires an enrolment key