ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
(2180408)

 This course requires an enrolment key

หลักการพื้นฐานการวิจัย วิธีการวิจัยทั่วไป การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

This course requires an enrolment key