โปรแกรมสำเร็จรูป และอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
(3162102)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจด้านการใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน และศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในงานด้านธุรกิจ

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key