การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์
(3162214)

 This course requires an enrolment key

ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการจัดการงานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม งานการประสานงาน และติดต่อนัดหมาย และประมวลข้อมูลทางธุรกิจ และงานควบคุมพัสดุ

This course requires an enrolment key