การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(31624101)

 This course requires an enrolment key

ความหมาย ความสำคัญและประเภทของการวิจัยธุรกิจ  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยทางธุรกิจปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ  กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย 

This course requires an enrolment key