การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(3156318)

 This course requires an enrolment key

ความสำคัญของการไหลเวียนของข้อมูล และการไหลเวียนของเงิน รวมทั้งศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการในการบริหารห่วงโซ่อุปทานและการจัดส่ง โดย เริ่มจากธุรกิจต้นทางจนถึงธุรกิจปลายทาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขัน การบริการลูกค้า และการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ

This course requires an enrolment key