คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ
(3150101)

 This course requires an enrolment key

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ หลักการใช้เหตุผลทางอุปนัยและนิรนัย เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน พีชคณิตเชิงเส้นและโปรแกรมเชิงเส้น ลำดับอนุกรม และคณิตศาสตร์การเงิน

This course requires an enrolment key