การประกันคุณภาพทางการศึกษา
(1206107)

 This course requires an enrolment key

ศึกษา หลักการการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดระบบและดำเนินการประกันคุณภาพและ การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

This course requires an enrolment key