การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
(3162470)

 This course requires an enrolment key

หลักการและการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการพาณิชย์ ขั้นตอนและสื่อที่ใช้ในทางการตลาดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้งานสำหรับการค้าปลีก และระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ระบบการชำระเงิน ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์

This course requires an enrolment key