การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
(3156144)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาถึงแนวคิดและวิธีการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์กับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยเน้นการจัดองค์การ การตลาด การเงินและการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาและข้อจำกัดในการทำธุรกิจทั้งในด้านนโยบายการค้า และนโยบายภาษีต่างๆ

This course requires an enrolment key