สถิติธุรกิจ (Statistics Business) อ.ธีรยุทธ มูเล็ง
(31503011)

 This course requires an enrolment key

การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริกส์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ

This course requires an enrolment key