การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ (อ.ธีรยุทธ)
(3162231)

ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการจัดการงานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม งานการประสานงาน และติดต่อนัดหมาย และประมวลข้อมูลทางธุรกิจ และงานควบคุมพัสดุ