NameDescriptionEntriesPending
ฐานข้อมูลงานวิจัย (ไทย)

ระบบ e-learning YRU ได้รวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัยในประเทศ สำหรับการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน การทำวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน

6-
e-Journal Thaiรวบรวมฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเป็นแหล่งค้นคว้า แหล่งอ้างอิงสำหรับการทำวิจัย การทำรายงาน โดยให้สิทธิ์คณาจารย์ผู้สอนช่วยกันรวบรวมลิงก์ฐานข้อมูล 3-