ฐานข้อมูลงานวิจัย (ไทย)

Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)
Description: ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของศูนย์คุณธรรม (www.moralcenter.com) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 500 เรื่อง

Website: http://www.moralcenter.or.th/oldweb/web/moral/newweb/th/research/index.php
Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)