ฐานข้อมูลงานวิจัย (ไทย)

ระบบ e-learning YRU ได้รวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัยในประเทศ สำหรับการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน การทำวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน

Description: ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของศูนย์คุณธรรม (www.moralcenter.com) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 500 เรื่อง

Website: http://www.moralcenter.or.th/oldweb/web/moral/newweb/th/research/index.php
More

Description: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC e-Thesis) จัดทำขึ้นโดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อ จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้บริการและเผยแพร่ในการนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
Website: http://www.tkc.go.th
More

Description: ฐานข้อมูล TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน  โดยสามารถ Download รายงานวิจัยฉบับเต็มได้เฉพาะเครือข่ายที่เป็นสมาชิกเท่านั้น
Website: http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php
More

Description: ฐานข้อมูลรายงานวิจัย เอกสารวิชาการ ด้านการจัดการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเภท เผยแพร่โดยสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นแหล่งเอกสารอ้างอิงทางด้านการศึกษาของไทยที่มีประโยชน์ต่อนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง
Website: http://www.onec.go.th/publication/
More

Description: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online บริหารจัดการโดย
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Website: http://thesis.stks.or.th/
More

Description: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
Website: http://aritc.yru.ac.th/libyru/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=58
More