e-Journal Thai

รวบรวมฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเป็นแหล่งค้นคว้า แหล่งอ้างอิงสำหรับการทำวิจัย การทำรายงาน โดยให้สิทธิ์คณาจารย์ผู้สอนช่วยกันรวบรวมลิงก์ฐานข้อมูล

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วารสารวิชาการด้านหรือสาขา: วิจัยและพัฒนาทุกสาขาวิชา
คำอธิบายเพิ่มเติม: เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
http://www.yru.ac.th/e-journal
More

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วารสารวิชาการด้านหรือสาขา: วิจัยและพัฒนาทุกสาขาวิชา
คำอธิบายเพิ่มเติม: รวบรวมบทความวิจัยที่มีประโยชน์ทั้งทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
http://digital.lib.kmutt.ac.th/journal/brows1.php
More

ชื่อวารสาร: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการ e-JOURNAL
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสารวิชาการด้านหรือสาขา: e-JOURNAL
คำอธิบายเพิ่มเติม: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการ e-JOURNAL
http://aritc.yru.ac.th/libyru/index.php?option=com_content&view=category&id=21&Itemid=95
More