Picture of นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
ผลการประเมินบทเรียนอีเลิร์นนิง
 

    คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 1819/2551 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้ร่วมกันประเมินบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินให้คณาจารย์ที่ร่วมโครงการได้รับทราบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามเอกสารที่แนบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยคณะกรรมการจะดำเนินการประเมินบทเรียนและแจ้งผลการประเมินให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม)