Picture of Admin EL-YRU
ขอเชิญคณาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการอีเลิร์นนิ่งและ Ellis
by Admin EL-YRU - Sunday, 30 November 2008, 09:48 AM
 

เรียน คณาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้ระบบ e-Learning YRU

ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ย้ายสำนักงานและห้องปฏิบัติการไปยังอาคาร 20 ชั้น 4  และพร้อมเปิดให้บริการสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมแล้ว ในการนี้ จัดให้มีห้องบริการการเรียนการสอนสำหรับ e-Learning และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (Ellis) โดยเฉพาะ จำนวน 1 ห้องปฏิบัติการ  การขอใช้บริการ มีดังนี้

  • สำหรับอาจารย์ผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่งและ Ellis สามารถติดต่อใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาทำกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบเป็นกลุ่มเรียน ติดต่อได้ที่ คุณรัตนาภรณ์ หรือ คุณนิวัตน์  อาคาร 20 ชั้น 4 (โดยการจองใช้เป็นครั้งคราวไป)
  • สำหรับนักศึกษาสามารถขอใช้บริการเรียนด้วยตนเอง (กรณีห้องปฏิบัติการว่าง ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม)  โดยสามารถขอใช้บริการเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อยก็ได้ โดยแจ้งรายวิชาที่จะเรียน ผู้สอน และเวลาเริ่มเรียน เวลาเลิกเรียน ทั้งนี้ นักศึกษาต้องใช้บัตรประจำตัวนักศึกษายื่นแสดงตนเพื่อขอใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่

จึงแจ้งมาเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทราบ และขอใช้บริการต่อไป หากปัญหาหรือความไม่สะดวกประการใด โปรดแจ้งปัญหามาที่ sirichai.nbr@gmail.com