เอกสารและคู่มือการใช้ระบบ e-Learning YRU สำหรับผู้เรียนและผู้สอน


 สำหรับผู้เรียน

 • การสมัครเข้าเรียนในระบบ e-Lerning YRU
 • กรณีลืมรหัสผ่าน
 • การแก้ไขประวัติส่วนตัว
 • การดูคะแนนในรายวิชา
 • คู่มือสำหรับนักศึกษาอ่านเพิ่มเติม

สำหรับผู้สอน

 • เอกสารประกอบประกอบการอบรม
 • การสมัครเป็นผู้สอน 
  แจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มส่งทาง e-office YRU หรือ ส่ง e-mail มาที่ thanapat.n@yru.ac.th หรือติดต่อกรอกรายละเอียดการสมัครเป็นผู้สอนได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ  โทร. 073-227165  [Download แบบฟอร์ม] 
 • การสมัครสมาชิกให้ผู้เรียนเป็นกลุ่มเรียน
  ให้ดำเนินตามขั้นตอนเอกสารประกอบที่แนบมาพร้อมนี้ [แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายชื่อผู้เรียนในกลุ่มเรียน]
 •  

กรณีมีปัญหาการใช้งานระบบ e-Learning YRU  ให้ติดต่อ :

1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ  คุณธนภัทร  นาคิน และคุณวินัย  แคสนั่น  โทรศัพท์ 073-227165 หรือ073-227151 ต่อ 4418  อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 6

Last modified: Tuesday, 18 January 2011, 09:05 AM