หลักสูตรการเรียนการสอนและความรู้อีเลิร์นนิ่ง

หลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง (ไทย)

บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

อีเลิร์นนิ่งต่างประเทศ

บทความและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านอีเลิร์นนิ่ง

แนวทางการวิจัยและงานวิจัยด้าน e-Learning

ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ Moodle (ระบบที่ใช้จัดการเรียนการสอนของ e-Learning YRU)
  • Moodle Website ต่างประเทศ
    • www.moodle.org เว็บไซต์ download และรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Moodle
    • www.moodle.com  เว็บไซต์ Moodle ให้บริกาเชิงพาณิชย์
    • docs.moodle.org เว็บไซต์รวบรวมเอกสาร wiki ของ Moodle
  • แหล่งความรู้เกี่ยวกับ Moodle ในไทย
Last modified: Monday, 4 May 2009, 10:10 AM