กลุ่มวิชาที่รับผิดชอบสอนโดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตร

  • ศึกษาความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology : IT) และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมี ผลกระทบต่อ ชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Internet,Intranet ,LAN , CD-ROM , E-mail , FTP , ICQ ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน และการดำรงชีวิต ประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา
  • รายวิชา 4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Learning Technology for Life) เป็นรายวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา