• วิชาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 (รหัสวิชา 4022618) จัดเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • วิชาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 (รหัสวิชา 4022618) จัดเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • วิชาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 (รหัสวิชา 4022618) จัดเป็นรายวิชาบังคับในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • คำอธิบายรายวิชา

                 ความสำคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทำชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธีการต่างๆ เช่นการตกตะกอน การกรอง โครมาโทกราฟี การเคลื่อนย้ายสู่ขั้วไฟฟ้า ( Electrophoresis ) การหมุนเหวี่ยง ( Centrification ) ศึกษาองค์ประกอบของเซลล์โครงสร้าง สมบัติทางเคมี หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่


  • คำอธิบายรายวิชา

    หลักพื้นฐานของวิธีทางวิทยาศาสตร์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ ความเข้มข้นของสารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และอินดิเคเตอร์ สมดุลของไอออนในน้ำ สารประกอบอินทรีย์