• ศึกษาสมบัติ องค์ประกอบของวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาเครื่องมือการผลิต การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสาเหตุการเสื่อมเสีย การบรรจุและการเก็บรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
  • วิชา เทคโนโลยีขนมอบ
    เป็นรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาที่สนใจความเป็นมาของขนมอบ ส่วนผสมและเครื่องมือที่ใช้ในการทำขนมอบ หลักการที่ดีในการผลิตขนมอบ
  •  4167101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 1(1-0-2)

    คำอธิบายรายวิชา

    สถานการณ์อาหารโลก    แหล่งอาหารมนุษย์     ความสัมพันธ์ของเกษตรกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ขอบเขตและแนวโน้มของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์การอาหาร องค์ประกอบของอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร ปัจจัยคุณภาพของอาหาร