• ความหมาย   ขอบเขต   และแนวคิดของสุขศึกษา    ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคล   พฤติกรรมกลุ่มชน  ความต้องการของคน   พฤติกรรมอนามัย    การเรียนรู้และการจูงใจ   วิธีการด้านสุขศึกษา   การวางแผนการปฏิบัติงาน    การประสานงานสุขศึกษากับหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษา
  • พัฒนาการและสภาวะสุขภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ  การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหา  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศและวัย
  • ความสำคัญของการบริโภคที่มีต่อสุขภาพ วิธีเลือกใช้ อันตราย กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการบริโภคอย่างถูกต้องที่มีผลดีต่อสุขภาพ

  • ความหมายและคำจำกัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค ธรรมชาติของการเกิดโรคกระบวนการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคประจำถิ่นและโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ความหมาย

    ขอบเขต จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของวิทยาการระบาด นิเวศวิทยาของมนุษย์ มาตรการการวัดของ

    การป่วยและการตาย วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ การสืบสวนทางวิทยาการระบาดความผิดพลาดที่พบได้บ่อยในงานวิทยาการระบาดวิทยาการระบาดสังคม หลักและวิธีการป้องกันควบคุม

    โรคและพาหะนำโรคภูมิคุ้มกันโรค และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน