รายวิชาที่รับผิดชอบสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Sub-categories
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ. 5 ปี)
สาขาวิชาสุขศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม