• ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาสื่อ การออกแบบ การสร้างสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต การเลือกใช้ Software ทางการศึกษา