• แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ประยุกต์ใช้และพัฒนาบทเรียน