รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงจาก ค.บ. 4 ปี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)

  • ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล ที่มาของข้อมูล การออกแบบการจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้เรียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ฐานข้อมูลสื่อการศึกษา และฐานข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • วิชาที่ต้องเรียนก่อน: ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล (Algorithm and DataStructure)
    ศึกษาหลักการเขียนรูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคำสั่ง I/O รวมทั้งแนวคิดการจำลองสิ่งต่างๆ ด้วยเทคนิคเชิงวัตถุอธิบายความหมายเชิงวัตถุ และแนะนำวิธีการเขียนโปรแกรม หลักการสำคัญและโครงสร้างการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น C++, Java เป็นต้น