รายวิชานอกหลักสูตรที่จัดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ การจัดการความรู้ การทำวิจัย การทดลองวิจัยด้านอีเลิร์นนิ่ง