หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และปริญญาโท

Sub-categories
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมก้บการพัฒนา
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.เอก)