Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
แนะนำ YRU Tube วิดีโอออนดีมานต์สำหรับการเรียนการสอน
 


แนะนำ YRU Tube วิดีโอออนดีมานด์ แหล่งเรียนรู้ประเภทวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน สื่อเสริมในระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีสื่อเรียนรู้ประเภทวิดีทัศน์ของคณาจารย์จากคณะต่างๆ รวมทั้งวิดีทัศน์เหตุการณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายะลา จำแนกตามเหตุการณ์ประจำปี เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานขององค์กรอีกแหล่งหนึ่งที่สำคัญ นอกจากการเผยแพร่ผ่าน Youtube YRU Channel ของมหาวิทยาลัย