Picture of Admin STA-e-Learning
ปัญหาฐานข้อมูลในระบบอีเลิร์นนิ่ง
by Admin STA-e-Learning - Sunday, 9 February 2014, 09:52 AM
 

เรียน คณาจารย์และนักศึกษา

ด้วยระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีปัญหาเนื่องจากฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ พื้นที่จำกัดในเครื่องแม่ข่าย จึงทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าระบบได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาประการใดโปรดแจ้งอีเมลมาที่ sirichai.nbr@gmail.com, sirichai.n[email protected]yru.ac.th หรือ rattanaporn.s@yru.ac.th หรือติดต่อที่ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT (http://elearning.yru.ac.th) อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6 ทั้งนี้ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

(แก้ไขโดย อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน - Sunday, 9 February 2014, 07:58AM)