ข่าวและประกาศจากผู้ดูแลระบบบริหารการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง โดย อาจารย์ศิริชัย นามบุรี  สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


DiscussionStarted byRepliesLast post
ปัญหาฐานข้อมูลในระบบอีเลิร์นนิ่ง Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Sun, 9 Feb 2014, 09:52 AM
แนะนำ YRU Tube วิดีโอออนดีมานต์สำหรับการเรียนการสอน Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Fri, 16 Aug 2013, 09:11 AM
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกคน Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Sat, 25 May 2013, 11:46 PM
ยินดีต้อนรับคณาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Wed, 27 Mar 2013, 09:07 AM
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Sun, 30 Dec 2012, 08:15 AM
ถวายพระพรออนไลน์ "วันพ่อแห่งชาติ" Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Sat, 1 Dec 2012, 01:47 PM
นักศึกษาแก้ไขรหัสผ่านใหม่ Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Thu, 29 Nov 2012, 12:07 PM
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเปิดภาคเรียนใหม่ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2555 Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Sun, 4 Nov 2012, 04:17 PM
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ความต้องการหลักสูตรด้าน ICT Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Mon, 11 Jun 2012, 11:09 AM
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเปิดภาคเรียนใหม่ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2555 Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Thu, 7 Jun 2012, 06:02 AM
ขอเชิญอบรมการใช้ YRU e-Learning เป็นกลุ่มย่อย Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Tue, 15 Nov 2011, 05:26 AM
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Wed, 2 Nov 2011, 08:40 AM
เรียน คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่าน Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Tue, 6 Sep 2011, 04:19 AM
ขอเชิญชวนคณาจารย์อบรมปฏิบัติการสร้างรายวิชาและบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Wed, 24 Aug 2011, 09:03 PM
ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ สร้างรายวิชาในระบบอีเลิร์นนิ่ง Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Wed, 15 Jun 2011, 08:36 AM
ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะวิทยาศาตร์ฯ สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Mon, 6 Jun 2011, 04:35 AM
ประกาศงดการเรียนในชั้นเรียนปกติ วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 54 Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Tue, 17 May 2011, 10:33 PM
ระบบเครือข่ายมีปัญหา Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Fri, 22 Apr 2011, 02:46 PM
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอน Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Thu, 31 Mar 2011, 05:10 AM
เลื่อนกำหนดการนำเสนอโครงงาน Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Tue, 22 Feb 2011, 12:25 PM
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๔๔ - Happy New Year 2011 Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Wed, 29 Dec 2010, 10:08 PM
การแก้ไขประวัติส่วนตัว Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Tue, 21 Dec 2010, 02:15 PM
ขอเชิญชวนอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Sun, 28 Nov 2010, 04:11 PM
ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2553 Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Wed, 24 Nov 2010, 04:05 PM
ดร.ศิริชัย นามบุรี ไปราชการ Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Wed, 24 Nov 2010, 04:04 PM
การปรับปรุงระบบจัดการการเรียนรู้ Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Wed, 24 Nov 2010, 04:03 PM
ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553 Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Wed, 22 Sep 2010, 04:02 PM
ด่วน !!! ประกาศรายชื่อนักศึกษาอาจหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Wed, 22 Sep 2010, 04:01 PM
กำหนดสอบระหว่างภาค (Midterm) บทที่ 1-บทที่ 4 วิชา 4100207 Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Fri, 20 Aug 2010, 12:14 PM
ประกาศงดกิจกรรมการเรียนการสอน Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Mon, 16 Aug 2010, 12:15 PM
นักศึกษาคอมพิวตอร์ธุรกิจ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Mon, 19 Jul 2010, 05:51 AM
ย้ายห้องเรียนรายวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Fri, 9 Jul 2010, 12:44 PM
นักศึกษาสาขา MT ปี 3 ทำกิจกรรมการเรียนในรายวิชา Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Wed, 23 Jun 2010, 08:38 AM
ย้ายห้องเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Thu, 17 Jun 2010, 10:08 AM
เลื่อนเวลาเรียนของนักศึกษากลุ่ม 03 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Mon, 14 Jun 2010, 04:36 AM
เพิ่มชื่อผู้ในระบบสำหรับรายวิชา 4100207 Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Wed, 9 Jun 2010, 05:28 AM
แจ้งการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Sat, 29 May 2010, 11:58 AM
ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2553 Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Wed, 26 May 2010, 02:53 PM
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552 Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Fri, 29 Jan 2010, 05:54 AM
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Wed, 30 Dec 2009, 01:47 PM
ประกาศงดการเรียนการสอน Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Tue, 8 Dec 2009, 06:43 PM
ขั้นตอนการสมัคร gmail Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน 0 อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน
Sat, 14 Nov 2009, 03:44 PM
ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2552 Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Mon, 26 Oct 2009, 02:48 PM
ยินดีต้อนรับผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง Picture of Admin STA-e-Learning Admin STA-e-Learning 0 Admin STA-e-Learning
Mon, 10 Nov 2008, 02:36 PM