Picture of อ.ดร.ศิริชัย นามบุรี (Admin)
รายวิชา "โครงงานด้านมัลติมีเดีย"
 
    เพื่อให้การศึกษารายวิชา "โครงงานด้านมัลติมีเดีย" มีประสิทธิภาพและเสร็จตามกำหนดเวลา ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ทุกคน (รหัส 51) เข้าศึกษารายวิชาในระบบอีเลิร์นนิ่งที่เว็บไซต์  http://e-learning.yru.ac.th/eres/course/view.php?id=26  โดยขณะนี้ทางหลักสูตรอนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าเรียน ศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา (Road Map) โดยเคร่งครัดครับ